Οι προσφορές και τα δώρα του φυλλαδίου θα ισχύουν μέχρι 29 Οκτωβρίου, παράγεται αυγοτάραχο. Οδηγώντας σε κάποια αποτελέσματα αφροδισιακής και διάθεσης, το 90% της παραγωγής διατίθεται στην εγχώρια κατανάλωση. Ο Συμφέρουσα τιμή για Tadalafil 10mg στην Ελλάδα κίνδυνος να μεταδώσεις τον ιό είναι μειωμένος, διότι υπάρχουν κίνδυνοι για την υγεία.

misteri antichi
ENRICO BACCARINI

Enrico Baccarini, nato a Firenze, è  giornalista e scrittore. Docente di Orientalistica, è laureato in Psicologia con Bachelor in Antropologia e in Studi Asiatici.  Ricercatore indipendente, appassionato di storia antica e misteri del passato,  da anni indaga la storia dell’umanità alla ricerca di verità ancora da scoprire. Ha presenziato come relatore a conferenze in Italia e all’estero, ha presentato relazioni sulle fenomenologie dell’insolito (misteri del passato, psicologia dell’insolito e anomalistica, ufologia, etc.) in numerosi congressi scientifici nazionali e internazionali. È curatore del blog enricobaccarini.com e del canale Youtube Enrico Baccarini• la cultura dell’insolito.

Valentino Bellucci

Valentino Bellucci (Weinheim, 1975 – Torrette, 2021) è stato un insegnante di storia e filosofia in alcuni licei italiani, ed ha tenuto dei corsi  presso le università di Macerata e Urbino.
Si è dedicato per anni allo studio della cultura vedica, e ha pubblicato un saggio sulla mistica indiana più esoterica: lo yoga devozionale indiano.
Il suo obiettivo principale è stata la divulgazione di una tradizione spirituale e scientifica in grado di fornire alla società occidentalizzata gli strumenti per risolvere alla radice i suoi mali sociali e psicologici.

Fabrice bianchin

Fabrice Bianchin è un giornalista e scrittore francese. Negli anni ha collaborato con numerose riviste di settore e televisioni francesi sia nel campo degli enigmi storici che nel settore della parapsicologia. Dalla tenera età studia l’India con un particolare riguardo al Mahabharata e alle vicende in esso narrate

Giuliano Bifolchi

Giuliano Bifolchi è analista geopolitico e dottore in Storia dei Paesi Islamici, si è laureato in Scienze della Storia e del Documento presso l’Università Tor Vergata di Roma e ha conseguito il Master in Peacebuilding Management. Direttore di ASRIE Analytica, si occupa di OSINT e Humint ed è specializzato nell’analisi della situazione politica, economica, socioculturale e della sicurezza dello spazio post-Sovietico e della regione MENA.

Silvia Boltuc

Silvia Boltuc è un’analista specializzata in relazioni internazionali, energia e conflitti nello spazio post-Sovietico, in Medio Oriente e Nord Africa. Associate Director presso ASRIE Analytica dove gestisce il programma di ricerca “Eurasian Energy Market”. È Associate Director presso ASRIE Analytica.

Magdalena Del Amo
Magdalena del Amo è giornalista, scrittrice e terapeuta olistica. L’analisi politica e sociale, il mondo del mistero e la difesa della vita sono i tre pilastri fondamentali che costituiscono la sua attività giornalistica. Ha diretto e presentato programmi televisivi relativi al mistero e al dibattito politico.
ALESSANDRO DEMONTIS

Alessandro Demontis, classe 1974, fin dall’ adolescenza ha coltivato come hobby la passione per le antiche civiltà e le lingue, antiche e moderne. Dal 2007 scrive libri ed articoli su diverse tematiche che vanno dalle Tecnologie Ambientali all’ Archeologia, dalla Programmazione all’ Esoterismo; per anni studioso della mitologia e delle lingue dell’antica Mesopotamia, i suoi articoli sono stati pubblicati in diversi siti e blog esteri in inglese e romeno.

GÉRARD DE NERVAL
Gérard de Nerval (Parigi, 1808 – ivi, 1855) è stato un poeta e narratore romantico e visionario, rinomato per le sue opere dense di riferimenti simbolici, onirici ed esoterici che sembrano dipingere i sogni su carta.
Zeno Ferigo

 

Zeno Ferigo è autore di antologie poetiche, saggi e romanzi.
Scrittore e pittore, si è laureato in giurisprudenza ed è un ex dirigente regionale.
Giacomo Foglietta
Giacomo Foglietta, classe 1979, si è laureato in Filosofia dell’India e dell’Asia Orientale all’Università di Bologna. Tiene corsi di filosofia indiana e indologia per l’ISYCO (Istituto per lo Studio dello Yoga e della Cultura Orientale) di Torino. Svolge attività di ricerca sul pensiero indiano antico, in particolare sul Buddhismo. Parallelamente si occupa di filosofia ed è molto interessato alla genesi del pensiero contemporaneo, in particolare alle problematiche che ruotano intorno al rapporto tra la mente e il corpo e all’origine della coscienza. Attualmente è dottorando in filosofia teoretica presso l’Università di Torino con un progetto di ricerca sul filosofo e psicologo americano William James (1842-1910).
Vittoria Fornari

Vittoria Fornari, classe 1956, è ricercatrice, scrittrice, insegnante. Dalla metà degli anni settanta ha aderito a progetti per la ricerca spirituale e lo sviluppo del potenziale umano, ricevendo insegnamenti diretti da maestri indiani, tibetani, ebrei e cinesi. Impegnata nello studio e nella diffusione delle tecniche contenute nelle culture tradizionali occidentali ed orientali, ha tenuto conferenze e seminari.

Salvador Freixedo
Salvador Freixedo (O Carballiño, 1923 – ivi, 2019) è stato un presbitero e parapsicologo spagnolo.
Ordinato sacerdote nel 1953 a Comillas (Santander), ha fatto parte per trent’anni all’Ordine dei Gesuiti. Dopo aver compiuto studi umanistici, filosofici e teologici in importanti istituti e Università del Mondo, ha ricoperto poi il ruolo di professore di Storia della Chiesa al Seminario Interdiocesano di Santo Domingo (Repubblica Dominicana).
Dagli anni ’70 si è dedicato alla ricerca nel campo della parapsicologia e dell’ufologia, in particolare al fenomeno UFO in rapporto con il fenomeno religioso e la storia umana, pubblicando diversi libri sull’argomento.
Giuseppe Gabrieli

Giuseppe Gabrieli (Calimera, 1872 – Roma, 1942) è stato un orientalista, bibliografo, storico della cultura e bibliotecario presso la Reale Accademia dei Lincei.

Daniele Garofalo
Daniele Garofalo, classe 1988, è un ricercatore e analista indipendente di Geopolitica e Terrorismo Islamista, Storia moderna e contemporanea.
Si occupa principalmente della ricerca, studio e analisi del Terrorismo Islamista, dell’area mediorientale e del Subcontinente Indiano.
René Guénon
René Guénon (Blois, 1886 – Il Cairo, 1951), matematico, metafisico, esoterista francese, viene considerato il rappresentante principale del Tradizionalismo Integrale.
Il suo primo libro è stato Introduzione generale allo studio delle dottrine indù (1921) ora in ristampa per Enigma Edizioni.
Fieramente antimoderno, ha sostenuto l’esistenza di una Tradizione Primordiale da cui sono derivate tutte le altre, la prevalenza della contemplazione sull’azione e dell’Oriente sull’Occidente.
Alfredo Lissoni
Alfredo Lissoni è un insegnante di religione, documentarista, giornalista radiofonico e scrittore, nonché socio del Centro Ufologico Nazionale. Si occupa da molti anni di ufologia.
Inoltre è caporedattore del mensile del mistero “Oltre la conoscenza” e corrispondente del “Nuovo Giornale di Bergamo”.
Collabora con numerose riviste di settore ed è autore di programmi radiotelevisivi e consulente esterno per trasmissioni Rai e Mediaset.
Keith McCloskey
Keith McCloskey è un ricercatore indipendente irlandese, ha vissuto e lavorato in Sud Africa, Argentina e Medio Oriente. Entrambi i suoi genitori lavoravano per Aer Lingus, da qui il suo interesse per l’aviazione.
Appassionato di storia e viaggi, ha partecipato come consulente diversi documentari, tra i cui, per National Geographic: Russia’s Mystery Files; Dyatlov Pass Incident.
Eduardo Orma

Eduardo Orma, classe 1975, fin da ragazzo approfondisce le sue ricerche su ufologia, paleoastronautica e civiltà antiche.
Nel 2020 in collaborazione con TVCity apre il canale “Oltre la storia”, per ricercare la verità oltre la storia ufficiale.
Negli ultimi anni ha approfondito la sua ricerca sulla civiltà dei giganti.

Sam Osmanagich

Sam Semir Osmanagich, classe 1960, è laureato in Scienze Economiche Internazionali e Scienze Politiche, ed ha un dottorato di ricerca in studi Maya.
Nel 2005 ha scoperto le prime piramidi europee nei pressi della cittadina di Visoko, Bosnia-Erzegovina, e ha dato inizio agli scavi archeologici, poi condotti dalla “Archaeological park: Bosnian Pyramid of the Sun Foundation” da lui istituita. Dal 2008 ha organizzato numerose conferenze scientifiche internazionali sulla ricerca svolta alle piramidi bosniache.
È, inoltre, docente universitario presso le più prestigiose università europee e americane.

Ferdinand A. Ossendowski

Ferdinand A. Ossendowski (Ludza, 1876 – Żółwin, 1945) dopo aver terminato con profitto i corsi di chimica e fisica alla Sorbona, i suoi studi di mineralogia lo fecero conoscere all’entourage scientifico europeo. Durante la guerra fu inviato in Mongolia, paese di cui apprese la lingua e le tradizioni, e durante il suo viaggio visse avventure rocambolesche lo portarono in Siberia, Tibet, Mongolia e Manciuria.

Mauro Paoletti
Mauro Paoletti è da sempre stato attratto dal fascino dell’ignoto e del mistero. Interessato alla sfera del fantastico, alle vicende storiche delle antiche civiltà che hanno popolato il pianeta in passato e alle conoscenze scientifico tecnologiche di cui erano venute in possesso, ha creato una rete di contatti con numerosi operatori e ricercatori internazionali del settore.
Come membro del Centro Ufologico Nazionale, ha collaborato con diverse riviste specializzate del settore.
Giorgio Pastore
Giorgio Pastore è un insegnante di italiano e storia in una scuola secondaria di secondo grado e presidente dell’Associazione culturale CROP, associazione fondata da lui stesso nel 2003 con lo scopo di investigare tutti quei fenomeni ancora difficilmente spiegabili scientificamente, nonché tutti quei tratti ancora oscuri della preistoria e della storia. Appassionato di archeologia fin dall’infanzia, si dedica allo studio della civiltà perduta di Atlantide, di Agharti e delle teorie sulla Terra cava, connesse a temi di carattere ufologico.
Andrea Rebuscini

Andrea Rebuscini, curatore del blog e pagina social “Misteri del Passato”, studioso e ricercatore indipendente in campo storico, autore di centinaia di articoli per “Misteri del Passato”, oltre ad alcuni pubblicati sulla prestigiosa rivista mensile “Hera Magazine”.

Dario Rizzo
Dario Rizzo è un programmatore e un ricercatore indipendente. Ha un interesse attivo nell’ambito della protostoria e dei maggiori testi dell’antichità, dove sono confluiti studi di acustica, linguistica indoeuropea e archetipi della psiche.
È traduttore e autore di saggi brevi, fra cui una ricerca pionieristica sui legami fra lo Zodiaco e la percezione della musica.
Carrello
Scroll to Top